Logo Tokodrama

Reisvoorwaarden Theatervakanties Tokodrama

Artikel 1. Aanmelding

Artikel 2. Aansprakelijkheid

  1. Deelnemen aan de theatervakantie van Tokodrama is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
  2. Tokodrama / Bart van Heel is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal en/of schade van eigendommen van de deelnemer.
  3. Indien zich bij de uitvoering van de diensten van Tokodrama onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot enigerlei vorm van lichamelijk letsel bij de deelnemer leidt ontstaan tijdens de reis, het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer wordt de aansprakelijkheid van Tokodrama beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Tokodrama gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Tokodrama heeft haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Univé.
  4. De dekking van de in artikel 2 sub c genoemde verzekering geldt uitsluitend voor schade ontstaan tijdens de lessen, en derhalve niet voor schade buiten de lessen waarvoor Tokodrama iedere aansprakelijkheid uitsluit.
  5. Schade toegebracht door schuld of opzet van een deelnemer aan roerende of onroerende zaken van anderen komt volledig voor rekening van de deelnemer en zal ingeval van aansprakelijkstelling van Tokodrama volledig verhaald worden op de deelnemer.
  6. Deelnemers zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die door hen toegebrachte schade in binnen-en buitenland dekt.
  7. Deelnemers wordt dringend geadviseerd een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 3. Annulering

Artikel 4. Afzegging